Cíl:

Cílem těchto stránek je předat a poskytnout pravdu o Synu Božím, Ježíši, o Jeho poslání a životě jaké skutečně bylo, pravdu která v sobě nenese a ani nemůže nést všechno to dogma, falešné a nepravdivé, lidmi dosud vytvořené. Aby ti, kteří ještě hledají čisté poznání o Synu Božím mohli obdržet všechny odpovědi na své otázky, ve kterém jim tato náboženská dogmata jako trní stála v cestě a znemožňovala jasný výhled k objasnění a opravdovému pochopení.

 


 

 Nejrozšířenější lži a omyly:

 

 • Vykoupil nás všechny svojí krví.
  Nesčetný počet "věřících" se domnívá, že vraždou Syna Božího jsou všichni lidé nebo alespoň ti, kteří v Něho věří, automaticky zachráněni, aniž by oni sami museli pro to něco vykonat, aniž by se oni sami museli snažit žít, jak vyžaduje Slovo. Tedy, že pro jejich vlastní spásu to učiní někdo jiný, v tomto případě Syn Boží, Ježíš. Tedy obrazně to u nich vypadá takto: Žijeme a pácháme zlo, hřích a utrpení sobě i jiným po celá tisíciletí na této zemi, a to, co jsme tím doposud způsobili ničemu nevadí, protože se přišel Syn Boží nechat zavraždit a všechno to zlé, co jsme napáchali tím smazal. Oběť boží kvůli nám a pro nás, ó!  Více:zde
  .
 • Narození Ježíše z panny.
  Nesčetný počet "věřících" se domnívá, že Syn Boží Ježíš se narodil z panny, bez nutnosti pozemského zplození, a to jen proto, že On je Synem Božím, a že se tedy musel narodit nadpřirozeným způsobem-"Marie počala z Ducha Svatého". Představují si zde Boha jako divotvorce, jednajícího podle libovůle, který může obcházet platné zákonitosti zrození, jak se Mu zlíbí. Již nechtějí vidět nezměnitelně působící zákony stvoření, v tomto případě to, že ke zrození a vývoji je předtím nutné semena, a to nejen ve vztahu k vytváření pozemských těl. Více:zde.
 • Syn Boží je Syn Člověka.
  Nesčetný počet "věřících" se domnívá, že Syn Boží Ježíš je totožný se zmiňovaným Synem Člověka v bibli. Protože s druhým pojmem si učednící Syna Božího nevěděli příliš rady a později nemohl ani čtenář bible dojít sám od sebe k objasnění, zjednodušili si jej lidé tak, že byl jimi pojem Syn Člověka přiřknut Synu Božímu. Dva pojmy, dvě jména, nesoucí již v sobě významově rozdílná jména, musí patřit dvěma osobám. Více:zde.
 • Osobní představy o Ježíši.
  Lidská mysl nechala ve své fantazii vzniknout nespočetně falešným, nesprávným a tím i lživým obrazům a představám o tom, jaký Syn Boží byl, co činil, jak vypadal, jak se choval. Často Mu tato fantazie přisuzuje slabosti či jednání, jakých nikdy neměl a mít nemohl. Za tím vším stojí jen ono malé lidské, které si Ho chce vyobrazovat a uzpůsobit podle svého lidského jinorodého, ale i omezeného a nízkého základu, a z kterého nakonec vychází ona znetvořenina Syna Božího, v dnešní době ještě převážně vyobrazovaná. Více:zde.
 • Postavení Ježíše nad Jeho Slovo.
  Nesčetný počet "věřících" se domnívá, že není nutné již nic jiného učinit, než pouze věřit v Ježíše. Jejich matná představa o tomto je přitom v pohodlné víře věřit jen v takovou osobu Ježíše Krista, v jaké si Ho sami vytvořili ve svých představách, viz "Osobní představy o Ježíši", aniž by se museli učit znát Vůli Boží, jaká skutečně je a jak podle Ní mají žít. Věřit v Ježíše znamená ale přijmout a žít podle Jeho Slova, podle původního, lidmi nezatíženého dogmaty a smyšlenkami, jako to nastalo později. Samotná víra v osobu dnes již nestačí. Více:zde.
 • Ježíš je mezi námi.
  Nesčetný počet "věřících" a mnozí mediální, "ezoteričtí" lidé se domnívají, že Ježíš Syn Boží je při nějaké jejich činnosti, ať je to již jejich návštěva kostela, jejich chvalozpěv, skotačení nebo při jejich seancích atp., osobně účasten mezi nimi. Tento další omyl, blud, začíná a končí v jejich představách a pocitech, nedbaje však Jeho vlastních slov, že se vrací zpět k Otci a již jen tím Ho od nich ve skutečnosti dělí nesmírné vzdálenosti celých světů. Více:zde.
 • Ježíšovy zázraky.
  Nesčetný počet "věřících", ale i "ezoterici" přisuzují Ježíšovy zázraky takového druhu, které odporují a nejsou vůbec v rámci platných a od věčnosti neměnných zákonů Božích ani možné. Tyto "zázraky" jsou však smíchány a uváděny společně i s těmi skutečně možnými a vzniká tak směsice, v níž lze pak již jen obtížně rozeznat pravé od falešného. Tak je to falešné například v proměnění vody ve víno, jako rovněž v tom, že měl Ježíš oživit předtím uhněteného ptáčka z hlíny. Naopak On svoji silou Boží vykonal mnoho, co lze nazývat zázraky a co je z hlediska zákonů Božích také možné.
  Více:zde.